Our Toppers

B.Ed. Results (2015-17) : M.D University Rohtak

Smiley Juneja

77%

Mahima

76.3%

Tanya Saluja

75.9%

Vaishali Mehta

73.1%

Ritika Malhotra

71%

B.Ed. Results (2016-18) : CRSU, JIND

Geetanjalin Harjai

72.90%

Manmeet Kaur

71.66%

Bhawna Kumari

70.90%

Gunjan Mehndiratta

70.85%

Priyanka Verma

70.48%

B.Ed. Results (2017-19) : M.D University Rohtak

Shweta Sharma

78.29%

Tanya Sharma

77.29%

Charu

75.43%

Renu Middha

75.42%

Divya Verma

74.71%

B.Ed. 1st Year Results (2018-20) : M.D University Rohtak

Ruchi Singhal

82.28%

Shikha Agarwal

80%

Krishni Arora

79.58%

Manmeet Kaur

79.28%

Amandeep Kaur

78.86